July 18, 2024
Konark Veg Restaurant - Yeyyadi, Mangalore

Konark Veg Restaurant – Yeyyadi

4/5 - (4 votes)

Konark Veg Restaurant

Yeyyadi,
Bondel Road,
Mangalore 575008
Phone: +917899767451
Konark Veg Restaurant - Yeyyadi, Mangalore
Konark Veg Restaurant – Yeyyadi, Mangalore